Hoppa till innehåll

Vad, varför och hur?

Avsnittet Vad, varför och hur? går djupare in på kulturläroplaner. På denna sida lär du dig vad en plan för kulturläroplan egentligen är, varför varje kommun bör ha en, vilka fördelar planen har och hur man upprättar en.

Vad är en plan för kulturpedagogik?

Planen för kulturpedagogik är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvspedagogik genomförs som en del av undervisningen. Planen baserar sig på kommunens eget kulturutbud och kulturarv samt på barnens och de ungas självständiga verksamhet. Planen kan kallas plan för kulturfostran, kulturstig, kulturtrappa eller kulturled. Den här sidan handlar om planer för grundläggande undervisning. I vissa kommuner kan kulturläroplanen omfatta även småbarnspedagogiken och det andra stadiet, eller till och med hela livscykeln. Planen kan vara gemensam för flera kommuner, i vilket fall grannkommunerna kommer överens om gemensamma innehåll eller verksamhetssätt.

Kulturläroplan berör all undervisning, inte bara konst- och färdighetsämnen, och hämtar samman olika läroämnen. Kulturläroplanen baserar sig på genomförandet av den lokala läroplanen och gör skolornas kulturfostran målinriktat. Planen är ett gemensamt verktyg för skolor och aktörer inom konst- och kultursektorn. Den förenar målen i den lokala läroplanen, kommunens kulturarv och kommunens kulturutbud till en systematisk helhet. Samtidigt säkerställer den att alla elever har likvärdiga möjligheter att delta.

Grunderna för upprättandet av en plan för kulturläroplan finns bland annat i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2016) och förslaget till barnkulturpolitiskt program (2014).

Varför en plan för kulturläroplan?

En kulturläroplan säkerställer att alla barn och ungdomar har jämlika möjligheter att uppleva konst och kultur. Med hjälp av planerna kan man åldersanpassat erbjuda konst och kultur som en naturlig del av skoldagen Planen, som skapas i multiprofessionellt samarbete, stöder elevens övergripande tillväxt och utveckling. Med hjälp av planen kan man bidra till jämlikheten av kulturfostran på lokal nivå samt stärka betydelsen av barnkultur som en främjare av välbefinnandet.

kulturläroplan gynnar eleverna, lärarna, aktörerna inom kultur- och konstsektorn och kommunen.

Vilka fördelar har en plan för kulturfostran för eleven?
 • Den garanterar en jämlik möjlighet att ta del av och bekanta sig med konst och kultur.
 • Den utvecklar färdigheterna för att förstå, utvärdera och använda kulturen och stärker förmågan att tolka meddelanden som förmedlas av medierna och omvärlden.
 • Planen stödjer utvecklingen av kulturidentitet och kulturkompetens.
 • kulturläroplan ökar förståelsen om den lokala närkulturen och kulturarvet, men också om kulturernas mångfald.
 • Kultur och konst främjar inlärning av andra ämnen genom att komma med nya sätt och metoder.
 • Den höjer skoltrivseln, erbjuder upplevelsen av att lyckas med något samt förstärker kreativiteten och självkänslan.
 • Den ger nya sätt att uttrycka sig själv och bearbeta saker.
 • Med hjälp av planerna kan man åldersanpassat erbjuda konst och kultur som en naturlig del av skoldagen.
Vilka fördelar har en kulturläroplan för skolan?
 • Via konstbesök kan man stärka, utöka eller precisera inlärningen av det innehåll som definieras i läroplanen samt bidra till att målen uppnås.
 • Den gör kultur- och konstinnehåll till en del av skolans vardag.
 • Planen gör kulturpedagogik koordinerad och förutsägbar.
 • Planen underlättar lärarens arbete då innehållet inte beror på intresset hos en enskild lärare eller skolan, eller på ekonomiska möjligheter.
 • Planen erbjuder färdiga nätverk för att bygga tvärvetenskapliga inlärningshelheter samt för att förverkliga delområdena av mångsidig kompetens och fenomenbaserat lärande.
 • Samarbete med en konst- och kulturaktör ger läraren möjligheter att dela med sig av sin expertis och lära känna nya undervisningsmetoder.
 • Utflykter utanför skolan erbjuder inlärningsmiljöer som inte kan modelleras i klassrummet.
 • Samarbete med kulturaktörer utanför skolan är ett av de viktigaste faktorerna som främjar lärandet inom kulturfostran.
 • Kulturinnehållen lämpar sig mångsidigt för olika läroämnen.
Hur stöder en plan för kulturfostran kulturaktörer och konstnärer?
 • Den hjälper konstaktörer att utveckla utbudet för barn och ungdomar samt iaktta skolornas behov.
 • Ökar kulturtjänsternas besökarantal och breddar publikbasen.
 • Ökar framtidens kultur- och konstpubliker.
 • Lär användning av kulturtjänster.
 • Skapar arbetsmöjligheter och verksamhetsförutsättningar för proffs inom konst- och kultursektorn.
Vilka fördelar har kulturläroplanen för kommunen?
 • Kultur är en viktig attraktionsfaktor för kommunen.
 • En kulturläroplan gör det möjligt att lyfta fram de kulturella särdragen i det egna området, vilket stödjer lokala branschaktörer och stärker invånarnas rötter i den egna boendemiljön.
 • Planen främjar utvecklandet av TEAviisari-resultaten för kommunens kultur.
 • Planen stöder kommunen i förverkligandet av lagen om allmänna kulturtjänster.

Hur gör man en kulturläroplan?

En kulturläroplan skapas i samarbete mellan experter inom undervisnings- och kultursektorn. Målet är att de olika aktörerna inom kommunen samlas vid samma bord och diskuterar förverkligandet och främjandet av barnens och de ungas kulturella rättigheter. Genom att kombinera olika aktörer kan man minska resursbelastningen, dela expertis och säkerställa en mångsidig kulturfostran.

Planen kan vara gemensam för flera kommuner, i vilket fall grannkommunerna kommer överens om gemensamma innehåll eller verksamhetssätt.

Syftet med denna webbplats är att ge information, tips och stöd för planeringsprocessen gällande kulturläroplanen. På webbplatsen finns ett gratis planeringsverktyg som kan användas fritt. Klicka dig till verktyget och börja skapa en plan för kulturfostran!

Aktörerna vid Förbundet för barnkulturcenter i Finland är experter på att upprätta kulturläroplaner. Det lokala barnkulturcentret ger stöd för att skapa en plan. Det nationella nätverket för barnkultur har en faddergrupp som delar gärna med sig av sin expertis vid planeringen av en kulturläroplan.

Bekanta dig med andra kommuners planer för att få tips om verksamhetsmodeller och lösningar. Vi har listat upp alla kulturläroplaner som har upprättats i Finland.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.