Hyppää sisältöön

Mikä, miksi ja miten?

Mikä, miksi ja miten? -osio vie sinut syvemmälle kulttuurikasvatussuunnitelmien maailmaan. Tällä sivulla opit, mitä kulttuurikasvatussuunnitelmat oikein ovat, miksi jokaisella kunnalla pitäisi sellainen olla ja miten sellainen laaditaan.

Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma?

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan tai alueen suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Suunnitelman kautta oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, taidelaitoksiin sekä eri taiteenlajeihin. Suunnitelma voi koskea varhaiskasvatusta, peruskoulua ja/tai toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoita, ja siitä voidaan käyttää esimerkiksi nimitystä kulttuurikasvatussuunnitelma, kulttuuriopetussuunnitelma, kulttuuripolku, kulttuurirappuset tai kulttuurireitti. Suunnitelma voi olla myös usean kunnan yhteinen, jolloin naapurikunnat voivat sopia yhteisistä sisällöistä tai toimintatavoista.

Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisen opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Suunnitelma on koulujen sekä taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteinen työkalu. Se yhdistää paikallisen opetussuunnitelman tavoitteet, kunnan oman kulttuuriperinnön sekä kunnan kulttuuritarjonnan systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet.

Miksi kulttuurikasvatussuunnitelma?

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kokea taidetta ja kulttuuria. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria voidaan tarjota ikäryhmälle sopivalla tavalla luonnollisena osana koulupäivää. Moniammatillisessa yhteistyössä tuotettu suunnitelma tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kulttuurikasvatussuunnitelman kautta voidaan edistää kulttuurikasvatuksen alueellista tasavertaisuutta sekä lisätä lastenkulttuurin merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä.

Kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää oppilaita, opettajia, taide- ja kulttuurialan toimijoita sekä kuntaa.

Mitä hyötyä kulttuurikasvatussuunnitelmasta on oppilaille?
 • Se takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin.
 • Taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu.
 • Se tukee kulttuuri-identiteetin ja kulttuurikompetenssin kehittymistä.
 • Paikallisen lähikulttuurin ja kulttuuriperinnön lisäksi kulttuurikasvatus opettaa ymmärtämään myös kulttuurien moninaisuutta.
 • Kulttuuri ja taide edistävät muiden aineiden oppimista tuomalla uusia tapoja ja menetelmiä.
 • Se lisää kouluviihtyvyyttä, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa.
 • Se tarjoaa keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.
 • Suunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria voidaan tarjota ikäryhmälle sopivalla tavalla ja luonnollisena osana koulupäivää.
Miten kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää koulua?
 • Taidevierailujen kautta voidaan vahvistaa, laajentaa tai täsmentää opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen oppimista ja edistää tavoitteiden saavuttamista
 • Se vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen
 • Suunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa
 • Se helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista
 • Se tarjoaa mahdollisuuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen
 • Yhteistyö taide- ja kulttuuritoimijan kanssa tarjoaa opettajille mahdollisuuksia asiantuntijuuden jakamiseen ja uusiin opetusmenetelmiin tutustumiseen
 • Koulun ulkopuolelle sijoittuvat retket tarjoavat oppimisympäristöjä, joita ei voi mallintaa luokkahuoneessa
 • Yhteistyö koulun ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa on yksi tärkeimmistä oppimista edistävistä tekijöistä kulttuurikasvatuksessa
 • Kulttuurisisällöt sopivat monipuolisesti eri oppiaineisiin
Miten kulttuurikasvatussuunnitelma tukee kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita?
 • Auttaa lapsille ja nuorille suunnatun tarjonnan kehittämisessä ja koulujen tarpeiden huomioimisessa
 • Lisää kulttuuripalveluiden kävijämääriä ja laajentaa yleisöpohjaa
 • Kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taideyleisöjä
 • Opettaa kulttuuripalvelujen käyttöä
 • Tarjoaa työskentelymahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin ammattilaisille
Miten kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää kuntaa?
 • Kulttuuri on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä
 • Kulttuurikasvatussuunnitelma mahdollistaa oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuomisen, mikä tukee paikallisia alan toimijoita sekä juurruttaa asukkaita asuinympäristöönsä
 • Suunnitelmaa edistää kunnan kulttuurin TEAviisari-tulosten kehittymistä
 • Tukee kuntaa toteuttamaan lakia kuntien kulttuuritoiminnasta

Miten kulttuurikasvatussuunnitelma?

Kulttuurikasvatussuunnitelma rakentuu opetus- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on, että kunnan eri toimijat kokoontuvat yhdessä saman pöydän ääreen pohtimaan lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja niiden edistämistä. Eri toimijoita yhdistämällä voidaan vähentää resurssikuormaa, jakaa asiantuntijuutta sekä varmistaa monipuolinen kulttuurikasvatus.

Tämä sivusto on tarkoitettu tarjoamaan tietoja, vinkkejä ja tukea kulttuurikasvatussuunnitelman suunnitteluprosessiin. Sivusto sisältää maksuttoman suunnittelutyökalun, joka on vapaasti käytettävissä. Klikkaa itsesi suunnittelutyökaluun ja kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen voi alkaa!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toimijat ovat asiantuntijoita kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa. Lastenkulttuurikeskukset tarjoavat alueellisesti tukea niiden tekemiseen. Valtakunnallisella lastenkulttuurin jäsenverkostolla toimii kulttuurikasvatussuunnitelmien kummiryhmä, jolta voi pyytää asiantuntija-apua suunnitteluprosessiin.

Vinkkejä eri toimintamalleista ja -ratkaisuista saa tutustumalla muiden kuntien tekemiin suunnitelmiin. Kaikki Suomessa tehdyt kulttuurikasvatussuunnitelmat on listattu ylös nähtäväksi.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.