Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Lisää lähikulttuuria! Kulttuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan omia kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä.

Uusi OPS2016? Kulttuurikasvatussuunnitelma auttaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa.

Kunnan omaan kulttuuritarjontaan pohjaava kulttuurikasvatussuunnitelma tukee paikallisia kulttuurin- ja taiteentekijöitä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset ja nuoret.

”Meillä panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin!” Kunta, jolla on oma kulttuurikasvatussuunnitelma, houkuttelee lapsiperheitä.

Työkalu
kulttuuri-
kasvatus-
suunnitelman
laatimiseen
klemmari-ilmanlappua_360


Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma on?

Miksi kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen kannattaa?

Miten kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan?

Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma on?

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan!

Noin kolmasosassa Suomen kunnasta on oma kulttuurikasvatussuunnitelma. Joissakin kunnissa ne ovat olleet käytössä jo pitkään osana perusasteen paikallista opetussuunnitelmaa ja vakiintuneet kunnan tavaksi tehdä lastenkulttuurityötä. Kuntien suunnitelmat voivat kulkea kulttuuriopetussuunnitelman, kulttuuripolun, -rappusten tai -reitin nimellä. Tällä sivustolla käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman termiä kulttuurikasvatussuunnitelma.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa vuonna 2015

dia1

Kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa marraskuussa 2016

paivitetty_kulttuurikasvatussuunnitelmat-2016

Puuttuuko kuntasi kartalta? Ota yhteyttä meihin!

Tutustu kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöihin. (Lastenkulttuuri.fi).


Miksi kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen kannattaa?

Mitä kulttuurikasvatussuunnitelma tuo oppilaille?

 • Se takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin.
 • Taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu.
 • Se tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä.
 • Paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi. Kulttuurikasvatus opettaa myös ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.
 • Kulttuuri ja taide edistävät muiden aineiden oppimista tuomalla uusia tapoja ja menetelmiä.
 • Ne lisäävät kouluviihtyvyyttä, tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat luovuutta ja itsetuntoa.
 • Ne tarjoavat keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.

Miten kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää koulua?

 • Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan uusissa, syksyllä 2016 käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen.
 • Vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen.
 • Tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa.
 • Helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista.
 • Perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen.

Tutustu tarkemmin eri oppiaineisiin sopiviin kulttuurisisältöihin.

Miten kulttuurikasvatussuunnitelma tukee kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita?

 • Auttaa lapsille ja nuorille suunnatun tarjonnan kehittämisessä ja koulujen tarpeiden huomioimisessa.
 • Lisää kulttuuripalveluiden kävijämääriä ja laajentaa yleisöpohjaa.
 • Kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taideyleisöä.
 • Työllistää taiteilijoita.

Kulttuurista virtaa ja elinvoimaa koko kuntaan

 • Kulttuuri on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä.
 • Kulttuurikasvatussuunnitelma mahdollistaa oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuomisen, mikä tukee paikallisia alan toimijoita sekä juurruttaa asukkaita asuinympäristöönsä.

Perusteet kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen löytyvät myös Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmaehdotuksesta (2014).

 


Miten kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan?

Tämä verkkopalvelu ohjaa laatimaan suunnitelman, joka koskee koko perusopetusta. Tällöin kokonaisuus etenee selkeästi ensimmäisestä luokka-asteesta aina yhdeksänteen asti. Suunnitelmaa voi lähteä rakentamaan myös muutama luokka-aste kerrallaan. Joissain kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelma koskee myös varhaiskasvatusta ja toista astetta.

Millainen suunnitelma meille?

Kunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma tavoittaa tasapuolisesti kaikki oppilaat. Suunnitelma voi olla myös usean kunnan yhteinen, jolloin naapurikunnat voivat sopia yhteisistä sisällöistä tai toimintatavoista. Koulu- ja luokkakohtaisia suunnitelmia voi laatia käyttäen mallina Helsingin kaupungin Kultus.fi-palvelua.

Pyörä on jo keksitty, vilkaise vinkkejä!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toimijat ovat asiantuntijoita kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa. Lastenkulttuurikeskukset tarjoavat alueellisesti tukea niiden tekemiseen. Vinkkejä saa tutustumalla muiden kuntien tekemiin suunnitelmiin. Kaikki Suomessa tehnyt kulttuurikasvatussuunnitelmat on listattu lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilla osoitteessa www.lastenkulttuuri.fi.

Kunnan oma suunnitelma: kuinka työ käynnistyy?

Kulttuurikasvatussuunnitelma rakentuu opetus- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyönä. Molempien asiantuntemus, yhteinen aika, järkevä resursointi, selkeä vastuunjako ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen takaavat hyvän lopputuloksen.

Työ alkaa kulttuurikasvatussuunnitelmatyön vastuuhenkilön nimeämisestä. Hän voi olla kunnan kulttuuripalveluiden tai perusopetuksen edustaja tai molemmista koostuva työpari. Vastuuhenkilölle varataan työaikaa suunnitelman laatimiseen.

Seuraava askel on suunnitteluryhmän kokoaminen. Minimimiehitys voi olla alakoulun opettaja, yläkoulun opettaja ja kulttuuritoimen työntekijä.  Vastuuhenkilö voi olla joku edellä mainituista. Mukana voi olla myös edustajia opetustoimesta, taidekoulusta, kunnan kulttuuri- ja taidelaitoksista sekä -yhdistyksistä. Kannattaa ottaa mukaan niitä, jotka ovat aiheesta jo valmiiksi innostuneita ja motivoituneita.

Jo alusta asti kannattaa huomioida lasten ja nuorten osallistaminen. Miten he voisivat olla mukana kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisessa? Entä milloin heillä on mahdollisuus arvioida sen onnistumista? Sopivia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi koulujen oppilaskunnat.

Tavoitteena monipuolisuus

Suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida monipuolisesti eri kulttuuri- ja taiteenalat!

 • arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö
 • elokuva
 • kulttuuriperintö ja kulttuurienvälisyys
 • kuvataide, valokuvaus ja sarjakuva
 • sanataide ja kirjallisuus
 • media ja uudet kulttuurin alat
 • muotoilu ja kädentaidot
 • musiikki
 • paikalliskulttuuri
 • tanssi, teatteri ja sirkus

Pitäkää monipuolisuus mielessä ja listatkaa:

 • kaikki oman alueen taide- ja kulttuurilaitokset: kirjastot, galleriat, teatterit, orkesterit, taidekeskukset, museot ja arkistot
 • muut oman alueen kulttuurikohteet: lähikulttuuriympäristöt, arkkitehtuurisesti merkittävät rakennukset ja keskeiset veistokset ja patsaat, perinnetilat, kulttuuripolut, uskonnolliset rakennukset, linnat ja maailmanperintökohteet
 • oman alueen kulttuuritapahtumat: festivaalit, teemaviikot, tempaukset, kylä- ja kaupunginosapäivät
 • paikalliset taide- ja kulttuurialan toimijat: taiteilijat, kulttuuri- ja taideyhdistykset, kotiseutuyhdistykset, perinnetaitajat, taiteilijaosuuskunnat, taidekasvattajat, taiteen perusopetus, esiintyjät ja kiertävät ryhmät

Jos huomaatte, että omalta alueeltanne puuttuu jotain, voitte täydentää tarjontaa virtuaaliaineistoilla ja yhteistyöllä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Tutustu vinkkilistaan verkon välityksellä olevista kulttuurikohteista.

Kulttuurikasvatussuunnitelmanne alkaa rakentua näiden listojen pohjalta ja sisältää muun muassa:

 • retkiä alueen taide- ja kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin
 • taiteilijoiden ohjaamia työpajoja ja taiteilijavierailuja
 • kiertävien ryhmien esityksiä
 • ennakkotehtäviä, työpajoja ja jatkotyöskentelyä koululla

Minkälaisia toteutustapoja on?

Jokainen kunta laatii itsensä näköisen kulttuurikasvatussuunnitelman. Mallin ei tarvitse pysyä samanlaisena, vaan se voi muuttua ja kehittyä vuosien mittaan.

Suunnitelmaa, johon jokaiselle ikäluokalle valitaan tietty taiteenlaji tai kulttuurikohde tai -kokemus, kutsutaan usein kulttuuripoluksi. Kulttuuripolulla kaikki kunnan kolmasluokkalaiset käyvät esimerkiksi museossa, neljäsluokkalaiset kirjastossa ja viidesluokkalaiset konsertissa.

Tutustu esimerkiksi: Tampereen Taidekaari, Jyväskylän Kompassi

Kulttuurikalenteri sisältää opettajille kohdennettua tietoa alueen kulttuuripalveluista opetuksen suunnittelun tueksi. Kulttuurikalenteri tehdään tavallisesti lukuvuosittain ja se voi sisältää valmiiksi aikataulutettuja ja ikäryhmille kohdennettuja kulttuuri- ja taidekohteita, joista opettaja voi valita omalle luokalleen sopivan. Kalenterin taustalla kunnassa voi olla käytössä myös kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa määritellään toimintaa ohjaavat periaatteet ja tavoitteet. Kulttuurikalenteri sopii erityisesti kuntiin, joissa tarjontaa on runsaasti. Se antaa kouluille mahdollisuuden omiin painotuksiin. Toisaalta kulttuurin kokeminen ei välttämättä toteudu yhtä tasa-arvoisesti kuin kulttuuripolulla.

Tutustu esimerkiksi: Espoon KULPS!, Helsingin Kultus.fi

Kulttuurikasvatussuunnitelma voidaan rakentaa myös vuosittain vaihtuvan teeman tai ilmiön ympärille. Vaihtuva teema sopii hyvin työpajapainotteiseen suunnitelmaan, joka ei ole riippuvainen kulttuurilaitosten omista ohjelmistoista. Vaihtuva teema antaa vapautta ja mahdollisuuden tarttua ajankohtaiseen ilmiöön.

Tutustu esimerkiksi: Seinäjoen Kulttuurimatka, Muuramen Kulttuurikello ja Kulttuurikaruselli

Kuka maksaa ja mistä rahat?

Useimmiten kunnan opetus- ja kulttuuritoimi jakavat kulttuurikasvatussuunnitelman kustannukset. Suunnitelma sitoo käytössä olevat resurssit ja ne käytetään tasa-arvoisesti koko kunnan lasten ja nuorten hyväksi. Tavoitteena on, että kulttuurikasvatussuunnitelma liitetään osaksi kunnan omaa opetussuunnitelmaa. Tällöin kunta on velvoitettu sen toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Suunnitelmallisuus luo kustannustehokkuutta. Sen sijaan, että yksittäinen koulu tilaa yhden esityksen, koko kunta voi tilata useita esityksiä tai kiertueen yhdessä lähiseudun kuntien kanssa. Joskus pelkkä käytössä olevien resurssien uudelleen järjestely tuo säästöjä ja samalla mahdollistaa osan suunnitelman toteuttamisesta.

Kun kulttuurikasvatussuunnitelmaan on sitoutunut laaja joukko opetus- ja kulttuurialan toimijoita, myös heidän arvonsa henkilöresursseina on merkittävä. Voisiko kunnan kulttuuripalveluiden henkilöstön työajasta varata vaikka kaksi viikkoa vuodessa pelkästään lastenkulttuurille? Voisiko lastenkulttuuriviikko venyä välillä lastenkulttuurin kuukaudeksi? Voisiko opettajien ja koulun muun henkilökunnan osaamista ja harrastuneisuutta hyödyntää kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksessa?

Useimmiten paikalliset taide- ja kulttuurilaitokset tunnistavat kouluille suunnatun yleisötyön mahdollisuudet ja panostavat kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen myös rahallisesti tai tarjoamalla omaa työpanostaan. Taidelaitokset voivat tarjota kouluille ilmaisia esityksiä tai pääsymaksuttomia käyntejä. Vastavuoroisesti opetustoimi tarjoaa pedagogista osaamistaan ja tulevaisuuden asiakaskunnan.

Kulttuurikasvatuksen toteuttaminen ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaativat liikkumista paikasta toiseen. Aina lapsia ja nuoria ei tarvitse kuljettaa, taide voi tulla myös kouluun. Lyhyitä matkoja voi liikkua pyöräillen. Joissain kunnissa koululaisryhmät saavat kulkea maksutta kunnan sisäisessä joukkoliikenteessä. Keskittäminen ja hyvä suunnittelu auttavat myös vähentämään kuljettamisen kustannuksia. Yksi luokka samasta koulusta voi mennä uimahalliin ja toinen museoon ja kuljetukset hoidetaan yhdellä bussilla. Joissain kunnissa kuljetuksia varten on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin suunnattua erityisavustusta. Ja aina voi kysyä: jos ikäluokka kuljetetaan kerran yhdeksässä vuodessa museoon, löytyisikö bussikyyteihin varat?

Joskus kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen on toteutettu osin hankeavustuksella. Taiteilijat ja kulttuuri- ja taideyhdistykset voivat hakea apurahoja ja avustuksia koulujen taidetyöpajojen tai muut toiminnan rahoittamiseen. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa voi hyödyntää myös kulttuurialan opiskelijoiden harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä.

Entä kun kulttuurikasvatussuunnitelma on valmis?

Hienoa, onneksi olkoon! Olette työstäneet kuntaanne oman kulttuurikasvatussuunnitelman. Ensimmäinen etappi on saavutettu.

Seuraava askel on kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen kunnan kouluihin ja taide- ja kulttuurialan toimijoille, siitä viestiminen ja suunnitelman mukaisen kulttuurikasvatuksen toteuttaminen käytännössä. Jokaiseen kouluun on hyvä nimetä oma kulttuurivastaava. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa voi ensin pilotoida muutamissa kouluissa ennen sen käyttöönottoa koko kunnassa.

Suunnitelma kannattaa liittää osaksi opetussuunnitelmaa ja muita kunnan asiakirjoja, jolloin se saadaan osaksi kunnan rakenteita.

Pohtikaa ja tehkää suunnitelmat siitä, kuinka vuosittain keräätte palautetta ja milloin arvioitte itse toiminnan onnistumista. Kehittämistyössä avainasemassa ovat kouluissa nimetyt kulttuurivastaavat, jotka antavat palautetta kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöstä ja onnistumisesta. Entä miten muut opettajat, lapset ja nuoret pääsevät arvioimaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa? Arvioikaa, milloin suunnitelmaa seuraavan kerran kehitetään eteenpäin.

Ilmoitattehan valmistuneesta kulttuurikasvatussuunnitelmastanne Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon, joka hallinnoi listaa kaikista Suomessa tehdyistä kulttuurikasvatussuunnitelmista.


Tietoa tästä sivustosta

Kulttuurikasvatus

Mitä on kulttuurikasvatus?
Katso nuorten tekemä video YouTubesta !

Katso video (5:19)

Toteuttajat

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Lue lisää

Sivuston tuottamista on tukenut
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke saivat Euroopan Unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnon (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award)!

Katso video